Stichting Administratiekantoor TKH Group

De Stichting Administratiekantoor TKH Group heeft tot doel het tegen toekenning van royeerbare certificaten aan toonder in eigendom ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende aandelen TKH. De Stichting dient de aan de aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uit te oefenen dat de belangen van de vennootschappen de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Administrateur van de Stichting is het Hollandsch Administratiekantoor B.V. te Amsterdam.

Vacature Bestuur Stichting Administratiekantoor TKH Group

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor TKH Group ('Stichting') stelt de certificaathouders van TKH Group NV ("TKH") in kennis van de vacature in haar bestuur per 30 juni 2020. De vacature in het bestuur ontstaat doordat de heer ir. H.L.J. (Harrie) Noy per 30 juni 2020 volgens het rooster aftredend is als bestuurslid van de Stichting en statutair herbenoembaar voor een volgende termijn van twee jaar. De heer Noy is sedert 2012 bestuurslid van de Stichting, waarvan sedert 2015 in de functie van voorzitter. De heer Noy heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld.

Het bestuur stelt de certificaathouders in de gelegenheid om namen van mogelijke kandidaten aan te reiken. Er wordt gezocht naar een kandidaat die voldoet aan de vastgestelde profielschets van de Stichting, waarbij gezocht wordt naar een kandidaat die bereid is de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van de Stichting te dienen. De kandidaat dient bestuurlijke, financiële en/of juridische kennis en ervaring te bezitten, ervaring te hebben in (internationaal) ondernemen op een schaal die vergelijkbaar is met TKH, ervaring in of met (een) beursgenoteerde onderneming(en) te hebben evenals gevoel voor sociale verhoudingen te bezitten. De volledige profielschets is te downloaden op de website van de Stichting.

In geval van het uitblijven van een andere geschikte kandidaat, is het bestuur voornemens om de heer ir. H.L.J. Noy te herbenoemen als bestuurslid, in de functie van voorzitter, met ingang van 1 juli 2020 voor een periode van twee jaar, mede gelet op de gewenste continuïteit in het bestuur. De heer Noy voldoet naar de mening van de overige bestuursleden bij uitstek aan de eisen die aan deze functie worden gesteld en aan de hiervoor genoemde profielschets. De heer Noy vertegenwoordigt in het kader van de governance, de belangen van alle stakeholders, en die van de aandeel- en certificaathouders in het bijzonder, op een objectieve en professionele wijze. De overige bestuursleden van de Stichting hebben tevens vastgesteld dat de heer Noy beschikt over bestuurlijke en financiële kennis en deskundigheid. De heer Noy heeft als voormalig CEO van een grote beursgenoteerde onderneming, ruime ervaring met de organisatie van een internationaal opererende onderneming zoals TKH. De heer Noy voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid, zoals bepaald in de statuten van de Stichting. Op de website van de Stichting kunt u het overzicht van de functies van de heer Noy raadplegen.

Certificaathouders die binnen de vastgestelde profielschets een naam van een kandidaat willen aanreiken, worden uitgenodigd om uiterlijk 29 februari 2020 schriftelijk en gemotiveerd een bericht hierover te sturen aan het bestuur van de Stichting Administratiekantoor TKH Group via email: stak@tkhgroup.com.

Haaksbergen, januari 2020

Stichting Administratiekantoor TKH Group

het bestuur